පාස්කු ප්‍රහාරයට දින දහසයි

Šestnásť dní do veľkonočného útoku – Lanka Pravda | Sinhálčina – ▶ lankatruth.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.