දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු නැවතත් වර්ජනයේ

Prednostovia staníc opäť štrajkujú – Lanka Pravda | Sinhálčina – ▶ lankatruth.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.