චිලියේ ලිතියම් නිධිය චීනයට විකිණීම නව ජනාධිපති GABRIEL Boric හෙලා දකී!

Nový prezident GABRIEL Boric odsudzuje predaj čílskeho ložiska lítia do Číny! – Lanka Pravda | Sinhálčina – ▶ lankatruth.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.