මෙන්න තවත් ආර්ථික ප්‍රතිඵලයක්!

Je tu ďalší hospodársky výsledok! – Lanka Pravda | Sinhálčina – ▶ lankatruth.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.