ගෝටාබයගේ පත්කිරීමට බැසිල් පාර්ශවයෙන් විරෝධය

Basil je proti Gotabhayovmu vymenovaniu – Lanka Truth | Sinhálčina – ▶ lankatruth.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.